PLATTDEUTSCH
IM HERZEN VON WESTFALEN
Ne Hitte - dai kann kuiern

Ne Hitte - dai kann kuiern

Dat Bennätzken was op der Diäll,
dao kam säon Päöterken van Wiärl.
Dai woll füör`t Kläoster collektoiern
un fäng ock faots an te redoiern.

Met suinem spissen Hittenbaort,
met Räosenkranz un Paotersstaot
un ümmet Luiw en dicket Strick
un ne Kapuzze imme Knick,

koik dai üöwer de Luinendüör
un fraig, bao suine Mamma wäör:
„Muin Jüngesken, en schoinen Griuß!
Is duine Mamma nit te Hius?“

Dao schlaug dat Bennätzken Radau:
„Oh, Mamma, Mamma, kuemm maol gau!
Iek well füör gar nix garantoiern,
dao is ne Hitte, dai kann kuiern!“


aus dem Buch: „Pastörkes - Kösters - Schaulmagisters“