PLATTDEUTSCH
IM HERZEN VON WESTFALEN

Dai jüngeste Dag

In der Schaule vertallte dai aolle Lähr,
wat wuoll amme jüngesten Dage wäör:
„Wann oinmaol küemmet de jüngeste Dag,
dat giet op der Äre en schreckligen Krach!

De Huiser un Kiärken dai stüörtet ümme.
De Kögge un Fiärken läopet dao rümme.
Op Ären ies dat en gräotet Gewiemmel!
Un Blitze un Duennerschlag unner me Hiemmel!

Op maol dao giet et ne wahnen Knall:
De Maone stüörtet van buowen terdahl!
De gaße Äre sick uoppen dait
un alles hui unnen taum Daister goiht!

Dao sind amme stürmen de Elemente,
un Opa kritt suine leste Rente!“

Dao sagte dai kleine Stellmiäkers Paule:
„Här Lähr, an diäm Dag hevve dao keine Schaule?“


aus dem Buch: „Pöstken - lustige Streiche un Dönekes“