PLATTDEUTSCH
IM HERZEN VON WESTFALEN
Ne Hitte - dai kann kuiern

Dat schoine Nachthiemed!

Fritze har sick ennen trötert un kam dicke nao Hiuse, säo dicke ä en Fiärken! Dao har Siska sagt: „Fiärken bui Fiärken!“, un har ne innen Schwuinestall daon.

„Dai sall mi et Hius doch nit tauäösen! Bui der aollen Mutte dao ies Platz imme Sträoh. Dao kanne bui liggen gaohn un wuier nöchtern wären!“

Naohier dao har Siska doch en schlecht Gewietten. „Hai hiät et jao nit biätter verdennt,“ siet se, „aower dao imme Stalle kaste ne de gaße Nacht äok nit liggen laoten!“

Un ä se innen Stall küemmet, dao suiht se iähren Fritze op der Mutte liggen. Un hiät se imme Arme un goiht met der Hand liuter üöwer de dicke Mutte un siet: „Segg maol, Siska, hiäste wuier dat schoine Nachthiemed anne met diän viellen Knoipen?“


aus dem Buch: „Wahne Käls!“